Opći uvjeti

SMATRAMO BITNIM

Za svako plovilo koje se nalazi u munitor ponudi, a koje nije u vlasništvu tvrtke munitor, uz suglasnost vlasnika plovila dogovoren je postupak posredovanja kod kupoprodaje na način kako je to regulirano munitor pravilnikom. Kompletan tijek prodaje (od početka do kraja) evidentira se i arhivira na tipiziranim višejezičnim munitor dokumentima (ovisno o porijeklu kupca ili prodavatelja) koji su usklađeni sa međunarodnim aktima i imaju pravnu valjanost.

Za svako plovilo koje se nalazi u munitor ponudi dostupan je osnovni dio informacija na www.munitor.hr, a za ostale informacije o plovilu potrebno je kontaktirati operatera.

Svako plovilo koje se nalazi u munitor ponudi moguće je vidjeti isključivo u prisustvu munitor predstavnika ili vlasnika uz predhodno dogovorni termin. Ukoliko prezentirano plovilo postane predmetom daljnjeg interesa, pristupa se proceduri kupnje/prodaje i to u tri faze:

  1. Vizualna prezentacija plovila, nakon koje se ugovara kupoprodajna cijena, potpisuje se Predugovor i deponira kapara.
  2. Nakon potpisanog Predugovora i deponirane kapare, pristupa se tehničkoj inspekciji plovila koja podrazumijeva kompletan pregled plovila od strane kupca ili stručne osobe po izboru kupca i koja uključuje probnu vožnju plovila (probnu vožnju plovila nije moguće obaviti prije dogovorene kupoprodajne cijene, potpisanog Predugovora i deponirane kapare).
  3. Nakon inspekcije plovila, ukoliko je ista zadovoljavajuća i prihvatljiva, pristupa se potpisu kupoprodajnog Ugovora, isplati plovila i prijenosu vlasništva sukladno regulama i međunarodnim aktima.

Smatrali smo za potrebnim obrazložiti munitor način posredovanja kod kupnje/prodaje plovila, kako bi unaprijed omogućili uvid u postupak za kojeg smatramo da je sveobuhvatno korektan jer obostrano i podjednako zastupa interes kako vlasnika prodavatelja plovila tako i interes kupca.

S osobitim poštovanjem,

munitor tim